Porady i pomoc

Infolinia serwisowa
+49 (0) 5244 9789030
Od poniedziałku do piątku: od 9.00 do 16.00

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWH)

1. Ogólne

1.1 Wszystkie dostawy, usługi i oferty boho möbelwerkstatt GmbH opierają się wyłącznie na następujących Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw. W przypadku złożenia wiążącego zamówienia, niniejsze warunki uznaje się za zaakceptowane.

1.2 Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki ogólne, nawet jeśli są znane, nie stają się częścią umowy, chyba że ich ważność zostanie wyraźnie uzgodniona.

1.3 Konsumentami w rozumieniu niniejszych warunków są osoby fizyczne, z którymi nawiązuje się stosunki handlowe, a które nie prowadzą działalności handlowej ani niezależnej działalności zawodowej.

1.4 Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych warunków są osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, z którymi nawiązuje się stosunki handlowe i które działają w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

  

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1 Oferty boho möbelwerkstatt GmbH są z zasady niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

2.2 Zamówienia stają się prawnie wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez boho möbelwerkstatt GmbH. Umowy dodatkowe również wymagają pisemnego potwierdzenia przez boho möbelwerkstatt GmbH.

 

 3. Zakres dostawy 

3.1 Zakres dostawy i przetwarzania jest określony wyłącznie przez pisemne potwierdzenie zamówienia.

3.2 Informacje zawarte na stronie głównej i w opisach, takie jak ilustracje, rysunki, broszury, informacje o wadze, wymiarach, wydajności itp. nie mogą być traktowane jako gwarancja jakości. Odchylenia przyjęte w handlu są dopuszczalne i nie uprawniają kupującego do złożenia reklamacji, chyba że pewne wymiary i właściwości zostały wyraźnie obiecane przez boho möbelwerkstatt GmbH jako wiążące.

3.3 Nieistotne zmiany w konstrukcji, kształcie, projekcie i kolorze nie upoważniają kupującego do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu.

  

4. Okres dostawy 

4.1 Okres dostawy rozpoczyna się od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia. Dostawy częściowe są zazwyczaj dopuszczalne.

4.2 Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem, że w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy do nas, nie będziemy zobowiązani do dostawy w ogóle lub tylko w części. Dotyczy to jedynie sytuacji, w której boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki.

4.3 W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Wszelkie dokonane już płatności zostaną zwrócone przez boho möbelwerkstatt GmbH.

4.4 Terminy dostaw podane przez boho möbelwerkstatt GmbH są ustalane z uwzględnieniem sytuacji w zakresie dostaw i możliwości produkcyjnych obowiązujących w dniu ich podania i zasadniczo nie są wiążące, chyba że strony wyraźnie uzgodniły konkretną datę dostawy lub konkretny okres dostawy jako wiążące.

4.5 Jeśli termin dostawy nie może zostać dotrzymany przez boho möbelwerkstatt GmbH w wyniku działania siły wyższej, do której zalicza się na przykład wojnę, niepokoje społeczne, konfiskaty, strajki, lokauty, braki materiałów, awarie maszyn, inne nieprzewidziane zakłócenia w funkcjonowaniu, opóźnienia w transporcie, boho möbelwerkstatt GmbH będzie uprawniona do przesunięcia dostaw lub usług o czas trwania przeszkody plus rozsądny okres rozruchu. To samo dotyczy sytuacji, gdy wspomniane przeszkody wystąpiły u dostawców boho möbelwerkstatt GmbH. Jeśli wyżej wymienione zdarzenia mają znaczny zasięg, boho möbelwerkstatt GmbH jest uprawniona do odstąpienia od umowy, przy czym Kupujący nie może z tego powodu dochodzić roszczeń wobec boho möbelwerkstatt GmbH. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy takie zdarzenie wystąpi podczas już istniejącego opóźnienia.

4.6 Klient zostanie poinformowany o opóźnieniu w dostawie w odpowiednim czasie. Opóźnienia w dostawie przekraczające trzy miesiące uprawniają klienta do odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia w dostawie są wykluczone, chyba że opóźnienie nastąpiło i boho möbelwerkstatt GmbH ponosi za nie odpowiedzialność z powodu rażącego zaniedbania lub działania umyślnego.

 

 5. Transport i pakowanie 

5.1 Produkty dostarczane przez boho möbelwerkstatt GmbH będą dostarczane w opakowaniach, które nie podlegają zwrotowi.

5.2 Wysyłka odbywa się na koszt kupującego. Trasa i środki transportu są określane przez boho möbelwerkstatt GmbH, chyba że kupujący zamówi konkretną trasę transportu na własne ryzyko. Kupujący ponosi koszty ubezpieczenia transportu, załadunku i transportu oraz wszelkie inne wydatki związane z dostawą. Boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za najtańszą przesyłkę, jeśli została ona zrealizowana zgodnie z instrukcjami kupującego.

5.3 boho möbelwerkstatt GmbH ma prawo, ale nie obowiązek, ubezpieczyć transport na koszt kupującego.

5.4 1 W przypadku kupujących będących konsumentami ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanych towarów przechodzi na kupującego w momencie wydania towarów.

5.4.2 W przypadku kupujących będących przedsiębiorcami (por. definicja w punkcie 1.4) ryzyko przypadkowej utraty oraz  przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanych towarów przechodzi na kupującego z chwilą przekazania, w przypadku sprzedaży przez dostawę do miejsca innego niż miejsce wykonania  z chwilą dostarczenia towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki.

5.4.3 Uznaje się, że przekazanie zostało dokonane, jeśli kupujący pozostaje w zwłoce z odbiorem.

5.jeśli kupujący nie wywiązuje się z obowiązku odbioru, boho möbelwerkstatt GmbH ma prawo żądać odszkodowania za poniesione z tego powodu szkody. Jeśli zamówiony towar nie zostanie przyjęty po zgłoszeniu gotowości do wysyłki, boho möbelwerkstatt GmbH ma jednak prawo żądać uzgodnionej zapłaty.

  

6. Cena i płatność 

6.1 Obowiązują nasze ogólnie obowiązujące ceny w dniu dostawy, w tym ustawowy podatek VAT. Do tego należy doliczyć koszty opakowania i dostawy  

6.2 Dostawa odbywa się z naszego magazynu, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

6.3 Kupujący jest zasadniczo zobowiązany do zapłaty w ciągu 10 dni od otrzymania towarów i faktury, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inny termin płatności. Po upływie tego terminu kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą. 

6.4 Weksle będą przyjmowane tylko na podstawie specjalnego porozumienia, weksle i czeki będą przyjmowane tylko jako zapłata i bez opłat dla nas. Boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przedstawienie weksli i odbiór protestów.

6.5 Rabaty mogą być odliczane tylko wtedy, gdy zostały obiecane na piśmie przez boho möbelwerkstatt GmbH.

6.6.1 Kupujący będący konsumentem zapłaci odsetki od długu w wysokości 5% powyżej stopy bazowej w okresie zwłoki. 

6.6.2 Nabywca, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu punktu 1.4, zapłaci odsetki od zadłużenia w wysokości 9% powyżej podstawowej stopy procentowej w okresie zwłoki. Boho möbelwerkstatt GmbH zastrzega sobie prawo do żądania od przedsiębiorców wyższych odsetek za zwłokę.

6.7. boho möbelwerkstatt GmbH może w każdej chwili z uzasadnionych przyczyn odwołać zobowiązania kredytowe i cele płatnicze wobec Kupującego. W przypadku niewypłacalności kupującego, boho möbelwerkstatt GmbH ma prawo zażądać zaliczki lub odstąpić od umowy.

6.8 Kupujący może rozwiązać umowę tylko za zgodą boho möbelwerkstatt GmbH. W przypadku wypowiedzenia umowy, boho möbelwerkstatt GmbH ma prawo zażądać uzgodnionej ceny zakupu pomniejszonej o zaoszczędzone wydatki, ale co najmniej 20% uzgodnionej ceny. Kupujący zastrzega sobie prawo do udowodnienia niższej wartości szkody.

 

 7. Zatrzymanie i potrącenie 

Kupujący może potrącić roszczenia boho möbelwerkstatt GmbH lub dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne Kupującego jest bezsporne lub zostało prawnie stwierdzone, lub zostało wyraźnie uznane przez boho möbelwerkstatt GmbH.

 

8. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy (instrukcja) 

Polityka anulowania

Konsumenci mają czternastodniowe prawo do odwołania.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres unieważnienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniego elementu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (boho möbelwerkstatt GmbH, Industriestraße 45, 33397 Rietberg, Niemcy, info@boho-moebel.de, telefon: +49 5244 975100) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty zwrotu towaru. Będziesz musiał zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz rezygnacji

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz)

- Do boho möbelwerkstatt GmbH, Industriestrasse 45 , 33397 Rietberg, info@boho-moebel.de, Niemcy

- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

- Data(y)

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.


Instrukcje specjalne

Jeśli finansujesz tę umowę za pomocą pożyczki, a później ją odwołujesz, nie jesteś już związany umową pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy stanowią całość gospodarczą. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Twoim kredytodawcą lub gdy Twój kredytodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli w momencie wejścia w życie odwołania pożyczka została już nam naliczona, pożyczkodawca wejdzie w nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do ciebie w zakresie skutków prawnych odwołania lub zwrotu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, dewiz lub instrumentów pochodnych). Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąp od umowy pożyczki, jeśli w tym zakresie również przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.

8.1 Dodatkowe prawo do zwrotu dla konsumentów ("60-dniowy okres próbny")

Przyznajemy klientowi będącemu konsumentem (por. definicja poniżej) dodatkowe prawo do zwrotu poza ustawowym 14-dniowym okresem odstąpienia od umowy przy zakupie stelaża w wersji "Basic Line" i/lub w wersji "Premium Line". Jeśli nie jesteś zadowolony z dostarczonego stelaża "Basic Line" i/lub "Premium Line", możesz zażądać zwrotu towaru w ciągu 60 dni od jego otrzymania, wysyłając e-mail na adres info@boho-moebel.de lub pocztą.

Wysyłka zwrotna na terenie Niemiec (z wyjątkiem wysp) jest bezpłatna. Za odbiór z Austrii pobieramy opłatę w wysokości 49,- €/szt. Za odbiór z wyspy lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej nie wymienionego w poprzednim zdaniu pobieramy 49,- €/sztukę, dla reszty świata 59,- €/sztukę.

Po otrzymaniu przez nas towaru zwrócimy pełną cenę zakupu.

Dodatkowe prawo do zwrotu istnieje w każdym przypadku obok ustawowego prawa do odwołania i nie ma wpływu na roszczenia gwarancyjne. Jeśli skorzystasz z ustawowego prawa do odwołania lub zgłosisz żądanie zwrotu w ustawowym terminie odwołania (patrz wyżej), to w odstępstwie od powyższych postanowień, zastosowanie mają postanowienia dotyczące skutków skorzystania z ustawowego prawa do odwołania. Szczegóły znajdziesz w polityce anulowania rezerwacji (patrz wyżej).

Definicja konsumenta
Konsumentami są osoby fizyczne, z którymi nawiązuje się stosunki gospodarcze, a które nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.
 

9. Zachowanie tytułu 

9.1 Wszystkie przedmioty zakupu pozostają własnością boho möbelwerkstatt GmbH do momentu całkowitego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy zakupu. Zastrzeżenie własności dotyczy również innych roszczeń, które boho möbelwerkstatt GmbH ma wobec Kupującego z tytułu bieżących stosunków handlowych.

9.2 boho möbelwerkstatt GmbH wyda na żądanie przysługujące jej zabezpieczenia według własnego uznania, o ile wartość zabezpieczeń przekracza roszczenia boho möbelwerkstatt GmbH o więcej niż 20%

9.3 Ponadto uzgodniono tzw. przedłużone zastrzeżenie własności. Jeśli kupujący przetworzy towar, boho möbelwerkstatt GmbH nabywa współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości dostarczonego towaru.

9.4 Na czas trwania zastrzeżenia własności, na żądanie boho möbelwerkstatt GmbH, Kupujący ubezpieczy przedmiot zakupu od zniszczenia, uszkodzenia i utraty, z zastrzeżeniem, że boho möbelwerkstatt GmbH będzie miała wyłączne prawo do praw wynikających z tego ubezpieczenia. Kupujący może swobodnie wybrać ubezpieczyciela.

9.5 Tak długo, jak istnieje zastrzeżenie własności, kupujący będzie starannie zarządzał towarami i powstrzyma się od wszelkich rozporządzeń, w szczególności przeniesienia własności, zastawu i przeniesienia posiadania.

9.6 Kupujący komercyjny ma prawo do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Niniejszym przenosi na boho möbelwerkstatt GmbH wszelkie roszczenia do kwoty faktury, które przysługują mu wobec osób trzecich w wyniku odsprzedaży. Boho möbelwerkstatt GmbH przyjmuje zlecenie.

9.7 Na żądanie Kupujący dostarczy boho möbelwerkstatt GmbH wszystkie wymagane informacje dotyczące scedowanej wierzytelności i złoży pisemne oświadczenie o cesji. Po dokonaniu cesji przedsiębiorca jest upoważniony do ściągnięcia wierzytelności i jednocześnie zobowiązany do natychmiastowego przekazania otrzymanej kwoty na rzecz boho möbelwerkstatt GmbH w wysokości jeszcze nieuregulowanych wierzytelności. Boho möbelwerkstatt GmbH zastrzega sobie prawo do samodzielnego dochodzenia należności w momencie, gdy przedsiębiorca (klient) nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych i popada w zwłokę. 

 

10. Gwarancja 

10.1.1 W przypadku klientów, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu punktu 1.4, boho möbelwerkstatt GmbH udziela początkowo gwarancji na udowodnione wady towarów, według własnego uznania, poprzez naprawę lub dostawę zastępczą. 

10.1.2 Z drugiej strony konsumenci mają wybór, czy późniejsze spełnienie świadczenia ma nastąpić poprzez naprawę czy dostawę zastępczą. Wybrany rodzaj wykonania dodatkowego może być odrzucony tylko wtedy, gdy wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

10.2 Jeśli kolejne świadczenie nie zostanie wykonane, klient może, według swojego uznania, zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. W przypadku niewielkich wad klient nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy.

10.3.1 Okres gwarancji dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu punktu 1.4 wynosi jeden rok od daty odbioru.

10.3.2 W przypadku konsumentów okres gwarancji wynosi dwa lata od daty odbioru. 4.

10.klienci, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu punktu 1.4, są zobowiązani do natychmiastowego zbadania dostarczonego towaru pod kątem odchyleń jakościowych i ilościowych oraz do pisemnego powiadomienia boho möbelwerkstatt GmbH o wszelkich rozpoznawalnych wadach w terminie jednego tygodnia od otrzymania towaru; w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczone. Wady ukryte muszą być zgłoszone do boho möbelwerkstatt GmbH na piśmie w ciągu tygodnia od ich wykrycia. Terminowa wysyłka jest wystarczająca, aby dotrzymać terminu. 

10.5 Dalsze roszczenia kupującego o odszkodowanie z powodu naruszenia obowiązków przez sprzedającego, jego przedstawiciela prawnego lub jego zastępcę, inne niż te skodyfikowane w punkcie 10.4, mogą być dochodzone tylko wtedy, gdy naruszenie obowiązków wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, pod warunkiem, że nie wiąże się to z uszkodzeniem życia, ciała lub zdrowia.

10.6 Wszelka odpowiedzialność za wady wygasa, dopóki Kupujący pozostaje w zwłoce lub jeśli Kupujący lub osoba trzecia dokonała napraw lub innych zmian w dostarczonych przedmiotach bez zgody boho möbelwerkstatt GmbH.

10.7 W przypadku dostawy elementów zamiennych obowiązują te same warunki, co w przypadku dostawy oryginalnej.

10.8 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikających z gwarantowanych cech przedmiotu zakupu pozostaje  nienaruszona; o ile cechy nie zostaną wyraźnie określone jako takie przez boho möbelwerkstatt GmbH, nie stanowią one gwarantowanych cech w rozumieniu § 444 BGB.

10.9 boho möbelwerkstatt GmbH odpowiada za lekkie zaniedbanie tylko w przypadku naruszenia obowiązku, którego spełnienie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy. W takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do szkód, których wystąpienia można się spodziewać w ramach tej umowy. Boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za całkowicie nietypowe lub nieprzewidywalne szkody.

10.10 Powyższe punkty 10.8-10.9 nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z nieuczciwego postępowania, do roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz do odpowiedzialności za szkody na życiu, zdrowiu i ciele.

10.11 O ile odpowiedzialność boho möbelwerkstatt GmbH jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, robotników, personelu, przedstawicieli i zastępców boho möbelwerkstatt GmbH.

 

11. Uwagi specjalne 

11.1 boho möbelwerkstatt GmbH zwraca uwagę klienta na fakt, że dostarczony mebel musi zostać zmontowany zgodnie z instrukcją obsługi. W szczególności wszystkie artykuły i produkty dostarczone przez boho möbelwerkstatt GmbH muszą być przechowywane w suchym miejscu. Nie mogą one mieć kontaktu z rozpuszczalnikami.

11.2 Jeśli kupujący nie przestrzega instrukcji montażu lub sam dokonuje zmian w produktach dostarczonych przez boho möbelwerkstatt GmbH, wszelkie gwarancje udzielone przez boho möbelwerkstatt GmbH zostaną unieważnione, jeśli kupujący nie będzie w stanie wiarygodnie obalić, że tylko jedna z tych okoliczności spowodowała wadę.  

11.3 Na żądanie boho möbelwerkstatt GmbH Kupujący zobowiązuje się do zwrotu reklamowanego towaru do boho möbelwerkstatt GmbH w stanie, w jakim został on dostarczony w celu przeprowadzenia kontroli.

11.4 Strony uzgadniają, że boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia reklamowe osób trzecich (np. producentów w rozumieniu § 4 ust. 1 i 2 ustawy o odpowiedzialności za produkt lub ich pomocników) dotyczące jakości przedmiotu zakupu lub - w odniesieniu do oznakowania - określonych cech przedmiotu, chyba że nieznajomość tych oświadczeń reklamowych wynika sama w sobie z zamiaru lub rażącego zaniedbania ze strony boho möbelwerkstatt GmbH.

 

12. Znaki towarowe 

Towary nie mogą być sprzedawane bez znaków towarowych umieszczonych przez nas. Ponadto nabywcy nie wolno używać żadnego z naszych znaków towarowych. Nasze klisze pozostają naszą własnością nawet po dokonaniu pełnej zapłaty.

 

13. Przetwarzanie danych i ochrona danych 

Ochrona danych osobowych klientów jest dla boho möbelwerkstatt GmbH bardzo ważna. Dlatego boho möbelwerkstatt GmbH podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych klienta i ich niewłaściwemu wykorzystaniu. 

Odsyła się do informacji o ochronie danych osobowych firmy boho möbelwerkstatt GmbH, do której klient ma dostęp tutaj.

Boho möbelwerkstatt przetwarza i wykorzystuje dane klienta do wykonania umowy oraz do bieżącego utrzymywania relacji z klientem.

Klient jest informowany, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Może on w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość bez podawania przyczyn i bez żadnych negatywnych dla niego konsekwencji. W tym celu wystarczy pisemna (list, faks lub e-mail) lub telefoniczna wiadomość do boho möbelwerkstatt GmbH  

Jeśli klient skorzysta z prawa do odwołania, boho möbelwerkstatt GmbH usunie jego dane osobowe, chyba że istnieje podstawa prawna do przetwarzania danych w innych aspektach (np. spełnienie roszczeń umownych, zobowiązania do przechowywania).

Klient ma prawo do informacji zgodnie z artykułem 15 EU-DSGVO. Boho möbelwerkstatt przekaże mu informacje o tym, które z jego danych osobowych są przechowywane i komu są przekazywane, jeśli ma to zastosowanie. Ponadto klient ma prawo do poprawienia danych zgodnie z artykułem 16 EU-DSGVO, prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 EU-DSGVO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z artykułem 18 EU-DSGVO (prawo do zablokowania danych w pewnych celach). Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które przekazał spółce boho möbelwerkstatt GmbH, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich osobie odpowiedzialnej (prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 EU-DSGVO). Ponadto przysługuje mu prawo do odwołania się do organu nadzorczego - Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych w Nadrenii Północnej-Westfalii.

 

14. Miejsce wykonania i jurysdykcja 

14.1 Miejscem wykonania dla obu stron jest Rietberg. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla naszej siedziby w Rheda-Wiedenbrück. Dotyczy to również postępowania z wekslami, czekami i dokumentami.

14.2 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego. Postanowienia Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania.

14.3 Nieważność poszczególnych części tych warunków lub innej treści umowy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.