Porady i pomoc

Infolinia serwisowa
+49 (0) 5244 9789030
Od poniedziałku do piątku: od 9.00 do 16.00

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWS)

1. Informacje ogólne

1.1 Wszystkie dostawy, usługi i oferty boho möbelwerkstatt GmbH są realizowane wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Wraz z wiążącym zamówieniem warunki te uznaje się za zaakceptowane.

1.2 Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe, nawet jeśli są znane, nie stanowią części umowy, chyba że ich ważność została wyraźnie uzgodniona.

1.3 Konsumentami w rozumieniu niniejszych warunków są osoby fizyczne, z którymi nawiązywane są stosunki handlowe bez prowadzenia przez nie działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

1.4 Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych Warunków są osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, z którymi nawiązywane są stosunki handlowe i które działają w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

  

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1 Oferty boho möbelwerkstatt GmbH są niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

2.2 Zamówienia stają się prawnie wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez boho möbelwerkstatt GmbH. Dodatkowe umowy również wymagają pisemnego potwierdzenia przez boho möbelwerkstatt GmbH.

 

 3. Zakres dostawy 

3.1 Zakres dostawy i przetwarzania określa wyłącznie pisemne potwierdzenie zamówienia.

3.2 Informacje zawarte na stronie internetowej oraz w opisach, takich jak ilustracje, rysunki, broszury, specyfikacje dotyczące wagi, wymiarów i wydajności itp. nie stanowią gwarancji jakości. Zwyczajowe odchylenia są dopuszczalne i nie uprawniają kupującego do reklamacji, chyba że określone wymiary i właściwości zostały wyraźnie przyrzeczone przez boho möbelwerkstatt GmbH jako wiążące.

3.3 Nieistotne zmiany w konstrukcji, formie, projekcie i kolorze nie uprawniają kupującego do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu.

  

4. Termin dostawy 

4.1 Okres dostawy rozpoczyna się z chwilą otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia. Zasadniczo dopuszczalne są dostawy częściowe.

4.2 Zawarcie umowy podlega zastrzeżeniu, że w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy przez naszych własnych dostawców, nie wypełnimy naszych zobowiązań lub wypełnimy je tylko częściowo. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy.

4.3 W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towarów, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Wszelkie już dokonane płatności zostaną zwrócone przez boho möbelwerkstatt GmbH.

4.4 Terminy dostaw podane przez boho möbelwerkstatt GmbH są ustalane z uwzględnieniem sytuacji w zakresie dostaw i możliwości produkcyjnych istniejących w dniu ich podania i zasadniczo nie są wiążące, chyba że konkretna data dostawy lub konkretny okres dostawy zostały wyraźnie uzgodnione między stronami jako wiążące.

4.5 Jeżeli termin dostawy nie może zostać dotrzymany przez boho möbelwerkstatt GmbH z powodu siły wyższej, która obejmuje na przykład wojnę, niepokoje społeczne, konfiskaty, strajki, lokauty, brak materiałów, awarie maszyn, inne nieprzewidziane zakłócenia operacyjne, opóźnienia w transporcie, boho möbelwerkstatt GmbH jest uprawniona do odroczenia dostaw lub usług o czas trwania przeszkody plus rozsądny czas rozruchu. To samo dotyczy sytuacji, gdy wyżej wymienione przeszkody wystąpiły u dostawców boho möbelwerkstatt GmbH. Jeśli wyżej wymienione zdarzenia mają znaczny zakres, boho möbelwerkstatt GmbH jest uprawniona do odstąpienia od umowy bez możliwości dochodzenia przez kupującego roszczeń wobec boho möbelwerkstatt GmbH. Powyższe ma zastosowanie również wtedy, gdy takie zdarzenie wystąpi w trakcie już istniejącego opóźnienia.

4.6 Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich opóźnieniach w dostawie. Opóźnienia w dostawie przekraczające trzy miesiące uprawniają nabywcę do odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia dostawy są wykluczone, chyba że opóźnienie wystąpiło, a boho möbelwerkstatt GmbH ponosi za nie odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

 

5. Transport i opakowanie 

5.1 Produkty dostarczane przez boho möbelwerkstatt GmbH są dostarczane w opakowaniach, które nie podlegają zwrotowi.

5.2 Wysyłka odbywa się na koszt kupującego. Trasa transportu i środki transportu są ustalane przez boho möbelwerkstatt GmbH, chyba że kupujący zamówi określoną trasę transportu na własne ryzyko. Koszty ubezpieczenia transportowego, załadunku i transportu, a także inne wydatki związane z dostawą ponosi kupujący. Boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za najtańszą wysyłkę, jeśli została ona zrealizowana zgodnie z instrukcjami kupującego.

5.3 boho möbelwerkstatt GmbH jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do wykupienia ubezpieczenia transportowego na koszt kupującego.

5.4.1 W przypadku kupujących będących konsumentami ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanych towarów przechodzi na kupującego z chwilą wydania towarów.

5.4.2 W przypadku kupujących będących przedsiębiorcami (patrz definicja w punkcie 1.4), ryzyko przypadkowej utraty i  przypadkowego pogorszenia jakości sprzedanych towarów przechodzi na kupującego z chwilą wydania, w przypadku sprzedaży wysyłkowej  z chwilą wydania towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do dokonania wysyłki.

5.4.3 Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru, uznaje się to za równoznaczne z przekazaniem.

5.5 Jeśli kupujący zwleka z odbiorem, boho möbelwerkstatt GmbH jest uprawniona do żądania odszkodowania za poniesione szkody. Jeżeli zamówiony towar nie zostanie przyjęty po zgłoszeniu gotowości do wysyłki, boho möbelwerkstatt GmbH jest mimo to uprawniona do żądania uzgodnionej zapłaty.

  

6. Cena i płatność 

6.1 Decydujące są nasze ogólnie obowiązujące ceny w dniu dostawy wraz z ustawowym podatkiem VAT. Doliczane są koszty opakowania i dostawy.  

6.2 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawa odbywa się z naszego magazynu.

6.3 Kupujący jest zasadniczo zobowiązany do zapłaty w ciągu 10 dni od otrzymania towaru i faktury, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inny termin płatności. Po upływie tego terminu kupujący jest w zwłoce z zapłatą. 

6.4 Weksle są akceptowane wyłącznie po specjalnym uzgodnieniu, weksle i czeki są akceptowane wyłącznie na poczet płatności i bezpłatnie dla nas. Boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przedstawienie i oprotestowanie weksli.

6.5 Rabaty mogą być odliczane wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez boho möbelwerkstatt GmbH.

6.6.1 Kupujący będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 5% powyżej podstawowej stopy procentowej. 

6.6.2 Kupujący będący przedsiębiorcą w rozumieniu punktu 1.4 zapłaci odsetki od zadłużenia w wysokości 9% powyżej podstawowej stopy procentowej w okresie zwłoki. Boho möbelwerkstatt GmbH zastrzega sobie prawo do żądania od przedsiębiorcy wyższych odsetek za zwłokę.

6.7 Zobowiązania kredytowe i warunki płatności mogą zostać anulowane przez boho möbelwerkstatt GmbH w dowolnym momencie z ważnego powodu. W przypadku niewypłacalności kupującego boho möbelwerkstatt GmbH ma prawo zażądać zaliczki lub odstąpić od umowy.

6.8 Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie za zgodą boho möbelwerkstatt GmbH. W przypadku odstąpienia od umowy boho möbelwerkstatt GmbH jest uprawniona do żądania uzgodnionej ceny zakupu pomniejszonej o zaoszczędzone wydatki, ale co najmniej 20% uzgodnionej ceny. Kupujący zastrzega sobie prawo do udowodnienia niższej szkody.

 

 7. Zatrzymanie i potrącenie 

Kupujący może potrącić roszczenia boho möbelwerkstatt GmbH lub dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne kupującego jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone lub zostało wyraźnie uznane przez boho möbelwerkstatt GmbH.

 

8. Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów (pouczenie) 

Zasady anulowania

Konsumentom przysługuje czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Blaty, które są przykręcone do ramy stołu, są wyraźnie wyłączone z tego prawa do odstąpienia od umowy.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniego przedmiotu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (boho möbelwerkstatt GmbH, Industriestraße 45, 33397 Rietberg, Deutschland, info@boho-moebel.de, tel.: +49 5244 9789030) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towary przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów. Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas)

- Do boho möbelwerkstatt GmbH, Industriestraße 45, 33397 Rietberg, info@boho-moebel.de, Niemcy

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następujących usług (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Uwagi specjalne

Jeśli finansujesz tę umowę pożyczką, a następnie ją anulujesz, nie jesteś już związany umową pożyczki, jeśli obie umowy stanowią jedną jednostkę gospodarczą. Należy to założyć w szczególności, jeśli jesteśmy również Twoim pożyczkodawcą lub jeśli Twój pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeśli otrzymaliśmy już pożyczkę, gdy anulowanie staje się skuteczne, Twój pożyczkodawca przejmie nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Ciebie w odniesieniu do skutków prawnych anulowania lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem tej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walut obcych lub instrumentów pochodnych). Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąp od umowy pożyczki, jeśli przysługuje Ci również prawo do odstąpienia od umowy.

8.1 Dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów ("60-dniowy okres próbny")

Przyznajemy klientom będącym konsumentami (patrz definicja poniżej) dodatkowe prawo do zwrotu poza ustawowym okresem odstąpienia od umowy wynoszącym 14 dni przy zakupie produktu. Jeśli nie jesteś zadowolony z dostarczonego produktu, możesz zażądać zwrotu pocztą elektroniczną na adres info@boho-moebel.de lub pocztą tradycyjną w ciągu 60 dni od otrzymania towaru. Blaty stołów, które zostały przykręcone do ramy stołu, są wyraźnie wyłączone z tego dodatkowego prawa do zwrotu dla konsumentów.

Wysyłka zwrotna (na terenie Niemiec z wyjątkiem wysp) jest bezpłatna.

Po otrzymaniu towaru zwrócimy pełną cenę zakupu.

Dodatkowe prawo do zwrotu istnieje w każdym przypadku oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i nie ma wpływu na jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne. Jeśli skorzystasz z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy lub zgłosisz żądanie zwrotu w ustawowym terminie odstąpienia od umowy (patrz wyżej), postanowienia dotyczące konsekwencji skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy będą miały zastosowanie w odstępstwie od powyższych postanowień. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką anulowania (patrz wyżej).

Definicja konsumenta
Konsumenci to osoby fizyczne, z którymi nawiązywane są stosunki handlowe bez prowadzenia przez nie działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. 

9. Zastrzeżenie własności 

9.1 Wszystkie zakupione przedmioty pozostają własnością boho möbelwerkstatt GmbH do momentu pełnej zapłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kupna. Zastrzeżenie własności dotyczy również przedsiębiorców w przypadku innych roszczeń, które boho möbelwerkstatt GmbH ma wobec kupującego z tytułu bieżących stosunków handlowych.

9.2 boho möbelwerkstatt GmbH zwolni zabezpieczenia, do których jest uprawniona, na żądanie według własnego uznania, o ile wartość zabezpieczeń przekracza roszczenia boho möbelwerkstatt GmbH o ponad 20%

9.3 Ponadto uzgodniono tzw. rozszerzone zastrzeżenie własności. W przypadku dalszego przetworzenia towaru przez kupującego, boho möbelwerkstatt GmbH staje się współwłaścicielem nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości dostarczonego towaru.

9.4 Na czas trwania zastrzeżenia własności przedmiot zakupu musi zostać ubezpieczony przez kupującego od zniszczenia, uszkodzenia i utraty na żądanie boho möbelwerkstatt GmbH z zastrzeżeniem, że prawa z tego ubezpieczenia przysługują wyłącznie boho möbelwerkstatt GmbH. Kupujący ma swobodę wyboru ubezpieczyciela.

9.5 Dopóki istnieje zastrzeżenie własności, kupujący musi ostrożnie zarządzać towarami i powstrzymać się od wszelkich rozporządzeń, w szczególności przeniesienia własności, zastawu i przeniesienia posiadania.

9.6 Kupujący komercyjny jest uprawniony do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Już teraz ceduje on na boho möbelwerkstatt GmbH wszelkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które przysługują mu z tytułu odsprzedaży wobec osoby trzeciej. Boho möbelwerkstatt GmbH akceptuje cesję.

9.7 Na żądanie kupujący musi przekazać boho möbelwerkstatt GmbH wszystkie wymagane informacje dotyczące scedowanej wierzytelności i złożyć pisemne oświadczenie o cesji. Po dokonaniu cesji przedsiębiorca jest uprawniony do ściągnięcia wierzytelności i jednocześnie zobowiązany do niezwłocznego przekazania boho möbelwerkstatt GmbH otrzymanej kwoty w wysokości nieuregulowanych wierzytelności. Boho möbelwerkstatt GmbH zastrzega sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności, gdy tylko przedsiębiorca (klient) nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych i popadnie w zwłokę. 

 

10. Gwarancja 

10.1.1 W przypadku klientów, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu punktu 1.4, boho möbelwerkstatt GmbH udziela gwarancji na udowodnione wady towarów, początkowo według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę. 

10.1.2 Z drugiej strony, konsumenci mają wybór, czy późniejsza realizacja ma zostać przeprowadzona poprzez naprawę czy wymianę. Wybrany rodzaj późniejszej realizacji może zostać odrzucony tylko wtedy, gdy wiąże się to z nieproporcjonalnymi kosztami.

10.2 Jeśli późniejsza realizacja nie powiedzie się, klient może, według własnego uznania, zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Klient nie jest jednak uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku jedynie drobnych wad.

10.3.1 Okres gwarancji dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu punktu 1.4 wynosi jeden rok od daty odbioru.

10.3.2 W przypadku konsumentów okres gwarancji wynosi dwa lata od daty odbioru.

10.4. Klienci będący przedsiębiorcami w rozumieniu punktu 1.4 są zobowiązani do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonych towarów pod kątem odchyleń jakościowych i ilościowych oraz do pisemnego powiadomienia boho möbelwerkstatt GmbH o rozpoznawalnych wadach w terminie jednego tygodnia od otrzymania towarów; w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone. Wady ukryte należy zgłosić boho möbelwerkstatt GmbH na piśmie w terminie jednego tygodnia od ich wykrycia. Terminowa wysyłka jest wystarczająca do dotrzymania tego terminu. 

10.5 Dalsze roszczenia klienta o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązków przez sprzedającego, jego przedstawiciela prawnego lub jego zastępcę, inne niż te skodyfikowane w punkcie 10.4, mogą być dochodzone tylko wtedy, gdy naruszenie obowiązków wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, chyba że wiążą się one z uszczerbkiem na życiu, ciele lub zdrowiu.

10.6 Wszelka odpowiedzialność za wady wygasa, dopóki kupujący pozostaje w zwłoce lub jeśli naprawy lub inne zmiany zostały dokonane w dostarczonych towarach przez kupującego lub osobę trzecią bez zgody boho möbelwerkstatt GmbH.

10.7 W przypadku dostawy towarów zastępczych obowiązują te same warunki, co w przypadku pierwotnej dostawy.

10.8 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikających z gwarantowanych właściwości przedmiotu zakupu pozostaje  nienaruszona; jeżeli specyfikacje jakościowe nie zostały wyraźnie określone jako takie przez boho möbelwerkstatt GmbH, nie stanowią one gwarantowanych właściwości w rozumieniu § 444 BGB.

10.9 boho möbelwerkstatt GmbH ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie tylko w przypadku naruszenia obowiązku, którego wypełnienie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy. W takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do szkód, których można się spodziewać w kontekście tej umowy. Za szkody całkowicie nietypowe lub niemożliwe do przewidzenia boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności.

10.10 Powyższe punkty 10.8 do 10.9 nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z nieuczciwego zachowania, ani do roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialności za szkody na życiu, zdrowiu i ciele.

10.11 O ile odpowiedzialność boho möbelwerkstatt GmbH jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, współpracowników, personelu, przedstawicieli i zastępców boho möbelwerkstatt GmbH.

 

11. Uwagi specjalne 

11.1 boho möbelwerkstatt GmbH wyraźnie wskazuje klientowi, że dostarczony mebel musi zostać zmontowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. W szczególności wszystkie artykuły i produkty dostarczone przez boho möbelwerkstatt GmbH muszą być przechowywane w suchym miejscu. Nie mogą one mieć kontaktu z rozpuszczalnikami.

11.2 Jeżeli kupujący nie zastosuje się do instrukcji montażu lub samodzielnie dokona zmian w produktach dostarczonych przez boho möbelwerkstatt GmbH, gwarancja udzielona przez boho möbelwerkstatt GmbH wygasa, jeżeli kupujący nie jest w stanie wiarygodnie udowodnić, że tylko jedna z tych okoliczności spowodowała wadę.  

11.3 Na żądanie boho möbelwerkstatt GmbH kupujący zobowiązuje się zwrócić boho möbelwerkstatt GmbH reklamowany towar w stanie, w jakim został dostarczony w celu przeprowadzenia kontroli.

11.4 Strony uzgadniają, że boho möbelwerkstatt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia reklamowe osób trzecich (np. producentów w rozumieniu § 4 ust. 1 i 2 ustawy o odpowiedzialności za produkt lub ich pomocników) dotyczące jakości zakupionego przedmiotu lub w odniesieniu do oznakowania dotyczącego określonych właściwości przedmiotu, chyba że sama nieznajomość tych oświadczeń reklamowych wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony boho möbelwerkstatt GmbH.

 

12. Znaki towarowe 

Towary nie mogą być sprzedawane bez naszego znaku towarowego. Ponadto klientowi zabrania się używania naszych znaków towarowych w jakikolwiek sposób. Nasze klisze pozostają naszą własnością nawet po dokonaniu pełnej płatności.

 

13. Przetwarzanie i ochrona danych 

Ochrona danych osobowych klienta jest bardzo ważna dla boho möbelwerkstatt GmbH. Z tego powodu boho möbelwerkstatt GmbH podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych klienta i ich niewłaściwemu wykorzystaniu. 

Niniejszym odsyła się do informacji o ochronie danych osobowych boho möbelwerkstatt GmbH, do których klient może uzyskać dostęp tutaj.

Boho möbelwerkstatt przetwarza i wykorzystuje dane klienta w celu realizacji umowy i bieżącego utrzymywania relacji z klientem.

Klient jest informowany, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych jest dobrowolne. Klient może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość bez podawania przyczyn i bez żadnych niekorzystnych dla niego konsekwencji. W tym celu wystarczy pisemne powiadomienie (list, faks lub e-mail) lub wiadomość telefoniczna do boho möbelwerkstatt GmbH.  

Jeśli klient skorzysta z prawa do odwołania, boho möbelwerkstatt GmbH usunie jego dane osobowe, pod warunkiem, że nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. realizacja roszczeń umownych, obowiązki przechowywania).

Klient ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 EU-DSGVO. Boho möbelwerkstatt przekaże mu informacje o tym, które z jego danych osobowych są przechowywane i komu mogą zostać przekazane. Ponadto klient ma prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO (prawo do zablokowania w określonych celach). Klient ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które przekazał boho möbelwerkstatt GmbH, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przeniesienia ich do administratora (prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, Krajowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Nadrenii Północnej-Westfalii.

 

14. Miejsce realizacji i miejsce jurysdykcji 

14.1 Miejscem wykonania umowy dla obu stron jest Rietberg. Miejscem jurysdykcji jest sąd właściwy dla naszej siedziby w Rheda-Wiedenbrück. Dotyczy to również postępowań związanych z wekslami, czekami i dokumentami.

14.2 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania.

14.3 Nieważność poszczególnych części niniejszych warunków lub innej treści umowy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.